สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก... ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง
ผลการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กธ
วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2556 ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 18,360,000 บาท
ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556

วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง :เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางถนนและการให้บริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง : บริการฉับไว โปร่งใสเป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยี สามัคคีร่วมพัฒนา


นายไพฑูรย์ ปัญญาธร
ขนส่งจังหวัดลำปาง

-ประวัติกรมการขนส่งทางบก

-โครงสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

-วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-วัฒนธรรม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย-งาน และ
สำนักงานขนส่งฯ สาขา

-ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-ขั้นตอนการติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-กำหนดการปฏิบัติราชการ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สำนักข่าว INN
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

“กรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางการขอใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูล”

ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
<จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557>
<แผ่นพับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายใหม่ ป.ป.ช >
<แผ่นพับการ์ตูนรณงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต >
<แบบสอบถามที่ 1 สำหรับกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 >
<แบบสอบถามที่ 2 สำหรับกิจกรรมที่ 5 >
“๒๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขนส่งลำปางเปิดรับคำขอรถตู้ส่วนบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการป้ายเหลือง”

“๒๑ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ขนส่งลำปางสำรวจข้อมูลรถตู้ส่วนบุคคลที่นำมาใช้รับจ้าง”

“ขนส่งลำปางลงนาม MOU กับราชภัฏลำปาง”

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ

ขอความอนุเคราะห์ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"

แบบคาขอ การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สาหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
<แบบใบรับรองแพทย์>

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่สำหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและทางออก สำหรับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2557

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติถยนต์ พ.ศ. 2522

ให้งดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน

ขอความร่วมมือสถานีขนส่งผู้โดยสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้โดยสาร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แจ้งการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตควจสภาพรถ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานครวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม
(เลขสวย) ครั้งที่ ๕

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ด้านใบอนุญาตขับรถ ด้วยรถโมบาย ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งและแจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50(พ.ศ. 2537) ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

<แบบรายงานผู้ขับรถ และตัวอย่าง>

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง “กำหนดเขตพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นเขตส่งเสริมวินัยจราจร”

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

กฏกระทรวง กำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.๒๕๕๕

ตัวอย่างรูปแบบอาคารสถานที่ ป้ายข้อความ และสัญลักษณ์ของสถานตรวจสภาพรถ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบรูปภาพที่ปรากฎบนตัวถัง
รถโดยสารไม่ประจำทาง (ฉบับที่ ๔)

ร่าง TOR โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรด้วยระบบกล้อง (CCTV)จังหวัดลำปาง

ซักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และระบบการทำงานร่วมกัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบของ
เครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง และระบบไอเสียของรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการเข้มงวดกวดขันกรณีรถโดยสารสาธารณะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่ง พ.ศ. 2555

กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. 2555

รวมข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวเก่า) ของสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
พรบ.รถยนต์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)กน-5655
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)นข-5732
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)บล-5999
รถจักรยานยนต์ (รย.12)1กฆ-3386
พรบ.ขนส่งทางบก
รถโดยสารประจำทาง10-3067
รถโดยสารไม่ประจำทาง30-0432
รถโดยสารส่วนบุคคล40-0248
รถบรรทุกไม่ประจำทาง70-6045
รถบรรทุกส่วนบุคคล81-4455
***ข้อมูล ณ เวลา 08.30 น.***
ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป <รายละเอียดเพิ่มเติม>
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ครั้งที่ 1 (ภาค ก.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ครั้งที่ 2 (ภาค ข.)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูล และสารสนเทศ (ย้อนหลั 5 ปี) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เผยแพร่ได้ที่ E-mail:
lampang@dlt.go.th
<<ลำปาง ประมูลป้ายเลขสวย 16-17 พ.ย.2556 ผลการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถ เลขสวย หมวด กธ วันที่ 16 พ.ย.2556 ยอดประมูล 9,785,000 บาท,
วันที่ 17 พ.ย.2556 ยอดประมูล 8,575,000 ยอดรวม 18,360,000 บาท โดยมีท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายอัฌษไธด์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และ นายไพฑูรย์ ปัญญาธร ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
<<ลำปาง ผ่านโค้งก่อนถึงเส้นชัย ประชาสัมพันธ์ป้าย กธ
<<สขจ.ลำปาง ได้ดำเนินการเข้มงวดกวดขัน และตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้โดยสารประจำทาง
<<19 มิถุนายน 2556 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจัดอบรม พขร.ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ปี 2556
<< การคัดเลือกสถานศึกษาในระดับภาค โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับภาค มี
ผู้ตรวจราชการกรม ท่านพิชัย บรรลือหาญ เป็นประธาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. โรงเรียนที่เข้ารอบระดับจังหวัด (จังหวัดลำปาง) จำนวน 3 โรงเรียนดังนี้.- 1. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 2. โรงเรียนอรุโณทัย 3. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
<< สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จัดโดยสำนักงาน กพร. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณูโลก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556Nick Name:


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้

จัดทำโดย.. กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, Tel. 054-315172, e-mail: lampang@dlt.go.th
Web Master : lampang@dlt.go.th